31Març2023

Subvencions del programa de rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria en règim de concurrència pública no competitiva per a la concessió de subvencions de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya, per tal d'atreure i fixar població en aquests entorns mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori, donant resposta a la demanda d'habitatge assequible als nuclis de població més petits, contribuint així a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya, i a incentivar la realització de projectes i actuacions singulars que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge en les diferents modalitats de tinença.

Termini de Presentació

Del 18 d’octubre de 2022 fins el 02 de  desembre  de  2022, inclosos.

A qui va dirigit

S’adreça als propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d'edificacions residencials buides, públiques o privades, situades en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:

 • Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants.
 • Que els municipis, sempre i quan tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran.

Requisits

Requisits dels edificis

 • Han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), segons model normalitzat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), d'acord amb la normativa vigent.
  Per considerar vàlids els informes de la inspecció tècnica dels edificis (IITE) elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat davant l'AHC i haver estat admesos amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. En cas contrari, aquesta sol·licitud de subvenció serà inadmesa.
 • Han de disposar del certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE) ,d'acord amb la normativa vigent, de l'estat actual de l'edifici existent; diligenciada a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i subscrit per un tècnic competent. Així mateix, l'arxiu XML que es genera amb els programes reconeguts de certificació energètica.
 • D'acord amb el que disposa l'article 31.2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, per sol·licitar les subvencions és necessari que, prèviament, l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.

Limitacions dels habitatges

Els habitatges resultants del procés de rehabilitació mantindran durant 40 anys, si es tracta d'habitatges públics, o durant 20 anys, si es tracta d'habitatges privats, les següents limitacions:

 • S'hauran de destinar a domicili habitual i permanent de les persones que els ocupin.
 • S'hauran de mantenir ocupats pel seu propietari, que estarà obligat a comunicar a l'Administració la disponibilitat de l'habitatge en el termini d'un mes des de la finalització de les obres de rehabilitació en la primera adjudicació o des de seva desocupació en segones i posteriors adjudicacions.
 • S'hauran d'adjudicar en primeres o posteriors adjudicacions a les persones que indiqui l'Administració d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de la Resolució  DSO/1803/2022 i segons la modalitat de tinença escollida. Si transcorreguts 4 mesos des de la comunicació a l'Administració de la finalització de les obres de rehabilitació o des de la comunicació de la desocupació de l'habitatge, l'Administració no pot aportar un adjudicatari de l'habitatge, el seu propietari podrà adjudicar-lo a qualsevol altra adjudicatari que reuneixi la resta de requisits establerts.
 • S'hauran de vendre o llogar als preus màxims següents:
  • Lloguer. Un 25% de reducció sobre el lloguer de mercat segons valoració que efectuï l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en base a mostres de mercat i/o a les estadístiques pròpies del mercat de l'habitatge o l'Índex de Referència de Preus dels Lloguers, a proposta de l'Ajuntament on s'ubiqui l'habitatge.
  • Venda. L'import més baix que resulti de l'aplicació d'aquests dos paràmetres:
   • Un 25% de reducció sobre el preu de mercat segons valoració que efectuï l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en base a mostres de mercat i/o a les estadístiques pròpies del mercat de l'habitatge o l'Índex de Referència de Preus dels Lloguers, a proposta de l'Ajuntament on s'ubiqui l'habitatge.
   • El preu de mercat de l'habitatge segons valoració que efectuï l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en base als criteris exposats a l'anterior apartat reduït en la meitat de la subvenció rebuda per les obres de rehabilitació realitzades en l'habitatge.
  • Propietat temporal. Un 85% del preu que resultaria si l'habitatge fos de compravenda d'acord amb els paràmetres de l'apartat anterior.
 • S'hauran d'adjudicar a persones amb uns ingressos inferiors als establerts per la normativa en vigor com a ingressos màxims per accedir a un habitatge amb protecció oficial de règim general a Catalunya (veure taules d'ingressos).

Aquestes limitacions han de constar de forma expressa en els contractes de lloguer, compravenda, propietat temporal o masoveria que es formalitzin.

L'Administració garantirà la inscripció al registre de la propietat d'aquestes limitacions i la propietat haurà de signar, si fos necessari, tots els documents públics que calgui per garantir-ho, en el termini de tres mesos a partir de l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.

Règims de tinença dels habitatges resultants de la rehabilitació a destinar a elecció del seu propietari 

 • Lloguer
 • Compravenda
 • Propietat temporal, segons allò previst a l'article 547.1 i següents del Codi Civil de Catalunya. En aquest cas la durada de la propietat temporal tindrà un mínim de 75 anys.
 • Masoveria

El propietari de l'habitatge podrà canviar durant tot el període de 40 anys o de 20 anys el règim de tinença esmentat a l'apartat següent.

Import de la Subvenció

L'import màxim de la subvenció, que en cap cas podrà superar el cost total de l'actuació, serà:

 • Edifici/habitatge de titularitat pública - 90% del cost total de l'obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge.
 • Edifici/habitatge de titularitat privada - 60% del cost total de l'obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge.

Actuacions subvencionables

 • Les actuacions de rehabilitació en edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, que compleixin el requisits de l'article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, per destinar-les a habitatge principal, entès com aquell que consta com a domicili en el padró municipal.
 • Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d'execució, de rehabilitació de l'edifici.
 • Les actuacions que contemplin la millora de l'eficiència energètica de l'edificació residencial com són la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'edificació residencial, com són la rehabilitació de l'estructura
  horitzontal o vertical -ja sigui amb obres de reforç o de substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones.
 • En general, totes aquelles obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat.

No seran subvencionables:

 • Els projectes d'obra nova.
 • Aquelles actuacions de rehabilitació en què l'abast de la intervenció sigui equivalent al de gran rehabilitació que defineix l'article 3.h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

Inici de les obres

Les obres objecte de les sol·licituds de subvenció no poden haver-se iniciat abans de l'1 de febrer de 2020.

  

Pagaments a compte o pagaments anticipats sobre la subvenció concedida

D'acord amb el que disposa el segon paràgraf de la base reguladora 16.1, es podran concedir pagaments anticipats o pagaments a compte en els següents supòsits:

 1. a) Habitatges de titularitat publica. Podran sol·licitar un pagament anticipat del 50% de la subvenció atorgada a l'inici de les obres. També podran sol·licitar un segon pagament anticipat per l'altre 50% de la subvenció atorgada, quan s'acrediti que s'ha executat el 40% de l'obra.
 2. b) Habitatges de titularitat privada. Podran sol·licitar un pagament a compte del 50% de la subvenció atorgada quan s'acreditin despeses efectivament pagades per valor equivalent en honoraris de projecte i obra executada.

A tal efecte, s'haurà de presentar una instància en què se'n sol·liciti el pagament tot adjuntant-hi el model normalitzat RE-704 degudament emplenat. En cas que no hi hagi la signatura de l'entitat bancària, es podrà substituir per un certificat emès per la pròpia entitat.

En cas que no s'executin ni es justifiquin les actuacions subvencionades que han motivat la concessió de la subvenció dins el termini establert a la resolució de concessió de la subvenció, es revocarà la concessió del pagament anticipat o pagament a compte i s'haurà de reintegrar l'import amb els interessos legalment meritats des de la data de pagament del pagament anticipat o pagament a compte i la resolució per la qual es revoqui.

 

Com es pot tramitar

Telemàticament a través del formulari en línia a Accès Tràmit_Subvencions_Mon_Rural

 

Documentació

Els sol·licitants han d'annexar amb la sol·licitud, emplenada d'acord amb el formulari normalitzat, el projecte tècnic de rehabilitació de l'edifici i la resta de documentació que s'indica a l'annex 1 de la Resolució DSO/2790/2022, de 15 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria.

 

Per a més informació

 Podeu contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge situada al Consell Comarcal del Pallars Jussà al telèfon 973 650187 o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.